ประกาศรับสมัครงาน

ระบบประเมินสมถรรนะ

ทุนพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

ความก้าวหน้า

แพทย์ใช้ทุนฯ ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2565 โดยแสดงความจำนงผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ตุลาคม 256

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มี"ผู้อำนวยการสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อ...

คลิกที่นี่

พัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

ภาระงานของหมวดที่รับผิดชอบ- ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและสายสนับสนุน/ทุนพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ/การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ/การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/การจัดความรู้/รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร/จรรยาบรรณ/กิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรม

ความก้าวหน้า


สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ภาระงานของหมวดที่รับผิดชอบ- หนังสือรับรอง/สวัสดิการด้านรักษา/สวัสดการด้านการศึกษาบุตร/สวัสดิการบุคลากร/เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ส.ต./กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริการทรัพยากรบุคคล

ภาระงานของหมวดที่รับผิดชอบ- การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน/บรรจุบุคคลทั่วไปและนักเรียนทุนพยาบาล แพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์/ แต่งตั้ง โอน ย้าย/จ้างผู้เกษียณอายุราชการ/จัดทำสัญญาจ้าง/ประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหววิทยาลัย/เลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำ/ลาออก/เลิกจ้าง/เครื่องราชอิสริยาภรณ์


ทะเบียนประวัติและเงินเดือน

ภาระงานของหมวดที่รับผิดชอบ- ทำบัตรประจำตัวบุคลากร/การเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินค่าตอบแทนพิเศษ สายวิชาการและสายสนับสนุน/การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล/การเรียนมาตรวจเลือกข้าราชการทหาร/การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/การขอรหัส HO/การขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ/ข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล

สารสนเทศภายใน