โครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น young executive leadership #4

หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้บริหารระดับต้น young executive leadership #4 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะเตรียมเป็นผู้บริหารระดับต้น จากหน่วยงานสนับสนุนการบริการการแพทย์ เช่น เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักอาชีวอนามัย ฯลฯ และกองบริหารงานคณะแพทยศาสตร์ เช่น นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา ฯลฯ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการคิดโครงการพัฒนาองค์กร พร้อมนำเสนองานกลุ่ม MD KKU LEAD Project โดยประยุกต์ใช้ Business Model Canvas Teamwork ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการพัฒนาต่อยอด.
รูปภาพเพิ่มเติมที่ >> https://photos.app.goo.gl/dezfr9oZYVtqdDtU7