KM : Share & Learn

  • การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือเรียกง่าย ๆ ว่า KM ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการกระตุ้นให้บุคลากรมีการค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยสิ่งสำคัญคือ พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนางาน เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
  • คณะฯ ได้บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (MD ACTS) ซึ่งจะมีเวทีในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์กร ทั้ง 5 ด้าน ผ่านงานประชุมวิชาการ Share and Learn ซึ่ง Share and Learn มีความหมายดังนี้
  • Share หมายถึง การจัดให้มีเวทีหรือช่องทาง เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน พร้อมทั้งการถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่สำคัญให้เป็นองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ปัญหานั้น ๆ และบุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ และเกิดจากการรวมตัวของบุคลากรที่มีปัญหาหรือความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกัน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เชิงลึก ในการพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหางานร่วมกัน
  • Learn หมายถึง บุคลากรสามารถเรียนรู้เทคนิค แนวทาง รวมถึงวิธีการปฏิบัติจากแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ผ่านการสกัดบทเรียน หรือเรียกว่า Best practices ที่สามารถนำไปต่อยอด พัฒนาได้ โดยทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การแก้ปัญหาที่ดีหรือเกิดจากการได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีกรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม

องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริการ ที่ช่วยสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่การป้องกัน การพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือ สนับสนุน ที่มีการให้มีการค้นพบความรู้

องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นองความรู้ที่สำคัญในการถ่ายทอด เทคนิค วิธีการการักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนวทางการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติในหน่วยงานให้เกิดผลดี

องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการบริหารงาน เป็นการถ่ายทอดเทคนิค วิธีการทางด้านการบริหารตจัดการภายในองค์กร ที่เกี่ยวข้องการการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานพัสดุ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร

องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสอนและพัฒนานักศึกษา เป็นการถ่ายทอดรูปแบบ วิธีการในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพในอนาคต

องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย ที่มีหลักการทางวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการทำงานวิจัยโดยหยิบยกประเด็นปัญหาหรือคำถามวิจัยมาจากงานประจำเพื่อนำไปแก้ปัญหางานประจำนั้นๆ