ขออนุญาตลาป่วยเกินสิทธิ์ 60 วัน

ขออนุญาตลาป่วยเกินสิทธิ์ 30 วัน

ขออนุมัติงดเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยลากิจส่วนตัว

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาพักผ่อน ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และลาไปถือศีลปฏิบัติธรรมสำหรับสุภาพสตรี

ใบลาอุปสมบท

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยลาสิกขาบทและรายงานตัวกลับ

ใบลาพักผ่อน

ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบฟอร์มการลาพักผ่อนไปต่างประเทศ