แบบรายงานผลการศึกษา สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน

แบบรายงานผลการศึกษา สำหรับข้าราชการ ที่มีเวลาปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานน้อยกว่า 4 เดือน

แบบรายงานผลการฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย สำหรับข้าราชการ ที่มีเวลาปฏิบัติราชการในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการน้อยกว่า 4 เดือน