แนวทางการป้องกันโรคติดต่อสำหรับผู้ที่มาฝึกอบรม เรียน ศึกษาดูงานด้านบริการผู้ป่วย

บันทึกขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ

บันทึกรายงานตัวกลับไปราชการภายในประเทศ

บันทึกรายงานตัวกลับหลังจากฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ (กรณีไปแบบมีคำสั่ง)

บันทึกขออนุมัติลาศึกษาเพื่อทำวิทยานิพนธ์

ขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ นอกเวลาราชการ

บันทึกขออนุมัติลาศึกษา ณ ต่างประเทศ

บันทึกขออนุมัติไปราชการ ณ ต่างประเทศ

บันทึกขออนุมัติไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ

ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าลาเพิ่มพูน