กรณีคู่สมรสและบุตรเสียชีวิต(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

  • แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ (คู่สมรส/บุตร)-สวัสดิการจากคณะแพทยศาสตร์
  • แบบฟอร์สวัสดิการช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ (คู่สมรส/บุตร)-สวัสดิการจากมหาวิทยาลัย

กรณีคู่สมรสและบุตรเสียชีวิต(พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) และพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้)

  • แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ(คู่สมรส/บุตร)-สวัสดิการจากคณะแพทยศาสตร์
  • แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ(คู่สมรส/บุตร)-สวัสดิการจากมหาวิทยาลัย

กรณีบิดามารดาเสียชีวิต

  • แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ (บิดามารดา)-สวัสดิการจากคณะแพทยศาสตร์
  • แบบฟอร์มสวัสดิการช่วยเหลือการจัดงานฌาปนกิจ(บิดามารดา)-สวัสดิการจากมหาวิทยาลัย

กรณีบุคลากรถึงแก่กรรม