Download ขอชำนาญการ(พนักงานมหาวิทยาลัย-วิธีที่ 3)-เอกสารหมายเลข 10 ข้อเสนอแนวความคิด

ขอชำนาญการ(พนักงานมหาวิทยาลัย-วิธีที่ 3)-เอกสารหมายเลข 9 ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ขอชำนาญการ(พนักงานมหาวิทยาลัย)-เอกสารหมายเลข 7 แบบแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง

ขอชำนาญการ(พนักงานมหาวิทยาลัย)-เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ขอชำนาญการ(พนักงานมหาวิทยาลัย)-เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

ขอชำนาญการ(พนักงานมหาวิทยาลัย)-เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง

ขอชำนาญการ(ข้าราชการ)-เอกสารหมายเลข 7 แบบแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่ง

ขอชำนาญการ(ข้าราชการ)-เอกสารหมายเลข 6 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ขอชำนาญการ(ข้าราชการ)-เอกสารหมายเลข 5 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน

ขอชำนาญการ(ข้าราชการ)-เอกสารหมายเลข 4 แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่ง