เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๕

แบบขอรับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

แบบขอรับเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย