สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรประจำปี 2566

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
และความผูกพันต่อองค์กรประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2566