หมวดพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้

รับผิดชอบด้าน ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและสายสนับสนุน/ทุนพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ/การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ/การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ/การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/การจัดความรู้/รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร/จรรยาบรรณ/กิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรม
(download)

Helpful Documentation

For those moments where you just aren’t quite sure, our documentation is ready. From basics to in-depth theme settings, it’s all here.

Fast & Friendly Support

We're standing by to answer any general or theme-specific questions you may have. Professional support when you need it most.

Ready for Your Favorite Plugins

Our themes are compatible with all the major you know, love, and rely on. Page Builder, WooCommerce, and Jetpack, just to name a few.

High Quality, Vetted, Secure Code

Based on the benchmark Underscores starter theme, our theme code is thoroughly vetted and secure.

SEO Optimized

Our code meets the latest SEO standards giving your site the best chance of ranking well.

Crisp, Clean Designs

Keep the focus on your content and imagery. Our designs are crisp, clean, and sure to give your site the best chance of success.

Responsive, Mobile Ready

Designed for the mobile environment, our themes are responsive and look great on tablets on phones.

Built for Speed

Increase your site's page views and search engine score with a great load time. Our code is lightweight and optimized for speed.