ภาระหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหมวด


 • การสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของคณะแพทยศาสตร์
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
 • การบรรจุกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนทุน แพทย์ใช้ทุน ทันตแพทย์ใช้ทุน และพยาบาล
 • การจ้างผู้เกษียณอายุราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทำการสอน วิจัย และบริการวิชาการ
 • การจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ที่ปรึกษา)
 • การจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 • การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 • การขออนุมัติกรอบอัตราและบรรจุเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ที่รอผลงานทางวิชาการ
 • การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน (บรรจุใหม่) ของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
 • การจัดทำสัญญาจ้าง ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
 • การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ (บุคลากรใหม่)
 • การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่ง ของลูกจ้างประจำ
 • การย้ายตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 • การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การตัดโอนอัตราของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 • การยืมตัวบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
 • การแจ้งการพ้นสภาพของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 • การเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 • การลาออกจากการปฏิบัติงานและลาออกจากราชการของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
 • การยืนยันการจ้างและการต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท การจ้างผู้เกษียณอายุ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • หนังสือรับรอง
 • สวัสดิการด้านรักษา
 • สวัสดการด้านการศึกษาบุตร
 • สวัสดิการบุคลากร
 • เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ส.ต.
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำบัตรประจำตัวบุคลากร
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือน
 • เงินค่าตอบแทนพิเศษ สายวิชาการและสายสนับสนุน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
 • การเรียนมาตรวจเลือกข้าราชการทหาร
 • การเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล
 • การขอรหัส HO
 • การขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ
 • ข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล
 • ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและสายสนับสนุน
 • ทุนพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ
 • การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
 • การเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ
 • การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 • การจัดความรู้
 • รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
 • จรรยาบรรณ
 • กิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรม