รายละเอียด

การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 110 อัตรา ดังนี้