เกษียณอายุราชการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๕