1.แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ยื่นเกณฑ์เก่า-เกณฑ์ใหม่
1.รายละเอียดเอกสารฟอร์มที่ต้องส่งพร้อมผลงาน
Form_1_แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติ-มข
Form_2_บันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ ใช้งาน
Form_3_แบบสรุปรายละเอียด-59
Form_4_หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล (5_1)
Form_5_แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ใช้งาน
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ. 03) พ.ศ.2563
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม(เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.2563)
ราชกิจฯ ประกาศ ก.พ.อ. 2563
การเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง ตาม กพอ.63 ศ.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ข้อบังคับฯ-คุณสมบัติฯ-ต.วิชาการ-พนง-ฉบับที่-2
สรุปเปรียบเทียบ กพอ 2560 และ กพอ 2563 บางประเด็น ของ ศ.ศาสตรี