เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

หน่วยงานที่ดูแลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเลิศด้านการจัดการ

พันธกิจ

ดูแลด้านการสรรหา บรรจุ การต่อสัญญาจ้าง การแต่งตั้ง การปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่งการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ การโอน-ย้ายข้าราชการ การลาออกจากข้าราชการ

หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบหมวดต่าง ๆ ดังนี้

 1. หมวดบุคลากร รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
 • การจัดสรรและคัดเลือกบุคคล
 • การรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติราชการ
 • การบรรจุกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนทุน แพทย์ใช้ทุทน ทันตแพทย์ใช้ทุน และพยาบาล
 • การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
 • การลาออกจากราชการ
 • การย้ายตำแหน่ง
 • การตัดโอนอัตราของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
 • การเลิกจ้าง

1.10 การยืนยันการจ้างและการต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

1.11 การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย

1.12 การจัดทำข้อมูลอัตราครองและอัตราว่าง

1.13 การจัดทำกรอบอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนของลูกจ้างมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อประกอบการขอตั้งงบประมาณประจำปี

1.14 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งแพทย์เป็นอาจารย์พิเศษสาย ข

1.15 การเสนอขอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

หมวดทะเบียนประวัติและเงินเดือน รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้ การเลื่อนเงินเดือน ประจำปี

 • การจัดทำค่าตอบแทนผลการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษแก่บุคคล
 • การให้บริหารข้อมูลบุคลากร
 • การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • การขอผ่อนผันเข้ารับราชการให้แก่แพทย์ใช้ทุน อาจารย์
 • ตรวจสอบและรับรองประวัติบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยกลุ่ม ข
 • คำนวณบำเหน็จบำนาญแก่บุคลากร ลาออก เกษียณอายุราชการ
 • บันทึก แก้ไขจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคลากร
 • ควบคุมการสแกนลายนิ้วมือบุคลากรและตรวจสอบฐานข้อมูลลายนิ้วมือ แก้ไขการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติบุคลากร

2.10 กำหนด Username และ Password ให้แก่บุคลากรในระบบ Health Object

2.11 การสมัครสมาชิกฌาปนกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งการถึงแก่กรรมของบุคลากร

2.12 การสมัครเป็นจิตอาสาสายผู้สอน

2.13 การเบิกจ่ายเงิน พ.ต.ส.

2.14 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรกรณีประสบอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

2.15 การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร

 • หมวดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
 • การศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
 • การไปราชการต่างประเทศ
 • การไปราชการในประเทศ การลาศึกษา ฝึกอบรมในประเทศ
 • การประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม สัมมนา ประชุม ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ดูแล Web Site ของหน่วยการเจ้าที่
 • การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญา
 • การจัดสรรทุนส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์
 • การสมัครรับทุนของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
 • การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

3.10 การเสนอชื่อรับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ ของบุคลากร

3.11 การรายงานการประกันคุณภาพ

3.12 การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

3.13 การขอกำหนดตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.14 การจัดอบรม สัมมนาให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์

 • หมวดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รับผิดชอบภารกิจ ดังนี้
 • การเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
 • การจัดทำบัตรประจำตัวของบุคลากร
 • การลาอุปสมบทและลาสิกขาบท
 • การตรวจสอบสิทธิการลาของระดับหัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา ผู้บริหาร
 • การตรวจสอบวันลาของบุคลากรเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
 • การของดเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยที่ลาเกินสิทธิ์
 • การจัดทำหนังสือรับรองสถานภาพบุคลากร
 • การรับสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.10 รับผิดชอบการรับ-ส่ง หนังสือของหน่วยการเจ้าหน้าที่

4.11 การดูแลการเบิกจ่าย และควบคุมพัสดุสำนักงานของหน่วยการเจ้าหน้าที่