การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์งานกลุ่มพยาบาล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น