1. แบบยื่นคำร้อง
 2. แบบยื่นคำร้อง (PDF)
 3. แบบประเมินการสอนโดยผู้ร่วมงาน ปส01+ปส01-1
 4. แบบประเมินการสอนโดยผู้ร่วมงาน ปส01+ปส01-1 (PDF)
 5. แบบประเมินโดยนักศึกษาและสรุปคะนน(หนภ.) ปส.02+ปส.02-1
 6. .แบบประเมินโดยนักศึกษาและสรุปคะนน(หนภ.) ปส.02+ปส.02-1 (PDF)
 7. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา Bedside or OPD ปส.03+ปส.03-1
 8. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา Bedside or OPD ปส.03+ปส.03-1 (PDF)
 9. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา (ปฏิบัติการ) ปส.04+ปส.04-1
 10. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา (ปฏิบัติการ) ปส.04+ปส.04-1(PDF)
 11. แบบประเมินอาจารย์โดย นศ. (Conference) ปส.05+ปส.05-1
 12. แบบประเมินอาจารย์โดย นศ. (Conference) ปส.05+ปส.05-1 (PDF)
 13. แบบสรุปจำนวนชั่วโมงหัวข้ออื่น ๆ ปส.06
 14. แบบสรุปจำนวนชั่วโมงหัวข้ออื่น ๆ ปส.06 (PDF)
 15. Form-แผนการสอน(รายบุคคล)
 16. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน(ระดับคณะ)
 17. Poster_เอกสารสำหรับประเมินผลการสอน
 18. ประกาศคณะฯ แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน 193.64
 19. ประกาศ-มข-ฉบับที่-606-2564-เรื่อง-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนฯ