ทุนพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 565/2544) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้เงินรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์
 2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 68/2549) เรื่องกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะแพทย์ศาสตร์
 3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 69/2549) เกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะยาว
 4. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 77/2552) เกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะยาว (เพิ่มเติม)
 5. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 70/2549) เกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะกลาง
 6. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 71/2549) เกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะสั้น
 7. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 79/2552) เกณฑ์และเงื่อนไขจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะสั้น (เพิ่มเติม)
 8. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 72/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะยาว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 78/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะยาว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
 10. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 73/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 11. 1ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 74/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะสั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 12. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 80/2552) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะสั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
 13. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 178/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาสายสนับสนุนไปเสนอผลงานนานาชาติ ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงานในต่างประเทศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 14. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 177/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาวิชาชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 15. 1ประกาศคณะแพทยศาสตร์ (ฉบับที่ 28/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทางไกล (Distance Learning) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 16. ข้อปฏิบัติในการยื่นใบสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
 17. ข้อปฏิบัติในการยื่นทุนนำเสนอผลงาน
 18. 18แจ้งเปลี่ยนแนวปฏิบัติการจัดลำดับความสำคัญของผู้ขอรับทุนไปประชุมวิชาการ
 19. แจ้งเปลี่ยนแนวปฏิบัติการจัดลำดับความสำคัญของผู้ขอรับทุนพัฒนาวิชาชีพ
 1. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะสั้น
 2. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะสั้น
 3. ใบสมัครขอรับทุนจากเงินกองทุนรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 4. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาสายสนับสนุนไปเสนอผลงานนานาชาติ ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน ในต่างประเทศ
 5. ใบสมัครขอรับการจัดสรรทุนพัฒนาคณาจารย์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือเข้าร่วมประชุม การประชุมวิชาการประจำปีด้านแพทยศาสตรศึกษาแห่งยุโรป (AMEE)"
 6. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทางไกล Distance Learning คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"
 7. ใบสมัครขอรับทุน Master of Medical Sciences in Medical Education ณ Harvard Medical School"
 8. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะกลาง
 9. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางคลินิกระยะยาว
 10. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะกลาง
 11. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาคณาจารย์ทางปรีคลินิกระยะยาว
 12. คำร้องขอใช้เงินกองทุนรายได้จากการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ สำหรับการศึกษาต่อภายในประเทศ ตามนโยบายคณะแพทยศาสตร์"
 13. ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาวิชาชีพ
 14. ใบสมัครขอรับทุนระยะยาว เพื่อพัฒนาแพทย์ใช้ทุนปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 15. ใบสมัครขอรับทุนระยะยาว เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำคณะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น