รายชื่อหน่วยติดต่อ เบอร์ภายนอก เบอร์ภายใน
หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าที่ 043-363098 6-3098
หมวดความก้าวหน้า
สายวิชาการ 043-363144 6-3144
สายสนับสนุน 043-363186 6-3186
หมวดพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้ 043-363699 6-6399
หมวดบริการทรัพยากรบุคคล 043-363767 6-3767
หมวดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 043-363108 6-3108
หมวดทะเบียนประวัติ 043-363440 6-3440