การขอตำแหน่งทางวิชาการ.

จัดประชุมออนไลน์ “การประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564